Algemene Voorwaarden

ADVOCATENKANTOOR VAN DER VEER

Op deze overeenkomst zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Van deze voorwaarden maakt onderdeel uit een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Artikel 1: ADVOCATENKANTOOR VAN DER VEER
1.1. Advocatenkantoor Van der Veer verder ook te noemen “het kantoor” is een éénmanszaak en kiest domicilie op haar vestiging te 6716 AE Ede aan de Galvanistraat 1. Alle opdrachten komen tot stand tussen opdrachtgever en het kantoor. Er wordt uitsluitend gewerkt onder de naam Advocatenkantoor Van der Veer. De advocaat mr. D.P. van der Veer oefent binnen kantoor zelfstandig de praktijk uit.

Artikel 2: DE OVEREENKOMST
2.1 Een opdracht komt tot stand met het kantoor en wordt uitgevoerd door een binnen het kantoor werkzame advocaat of jurist behoudens vervanging tijdens ziekte of vakantie of afwezigheid anderszins. In het laatste geval heeft de betreffende advocaat of jurist het recht een vervangend advocaat of jurist aan te wijzen, in eerste instantie ‘intern’, doch eventueel ook ‘extern’. De opdrachtgever zal daarvan in kennis worden gesteld.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Iedere (buiten-)contractuele aansprakejkheid van het kantoor en/of advocaat of jurist alsmede van de werknemers in dienst van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risico. Een kopie van de huidige polis ligt ter inzage na voorafgaande afspraak. De advocaat is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade tot een bedrag van € 1.000.000 per aanspraak, met een maximum van tweemaal het verzekerde bedrag voor in enig verzekeringsjaar bij de verzekeraar ingediende aanspraken. Indien het te verzekeren belang van de opdrachtgever het verzekerde bedrag overstijgt dan zal de advocaat zich op schriftelijk verzoek inspannen om voor rekening van opdrachtgever een hogere verzekeringsdekking af te sluiten.
3.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 10.000 EURO.
3.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
4.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door de behandelaar ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
4.2 De opdrachtgever vrijwaart het kantoor en de behandelend advocaat/jurist tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor/advocaat/jurist ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
4.3 Betaling van declaraties van het kantoor dienen, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Bij niet-tijdige betaling van de factu(u)r(en) (en/of voorschotnota) is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling van de factuur tevens een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1 % (een procent) per maand vermeerderd met incassokosten met een minimum van 250 euro per maand, welk bedrag in ieder geval in rekening kan worden gebracht, en in dat geval is het kantoor/de advocaat/jurist gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot dat aan de betalingsverplichtingen geheel is voldaan. Voor iedere aanmaning worden aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht met een minimum van € 11,90 inclusief BTW.
4.4 Opdrachtgever is gehouden om, in verband met zijn vertegenwoordiging in rechte, de verschuldigde griffierechten tijdig te betalen op de wijze zoals het kantoor heeft aangegeven. Bij gebreke van betaling is het kantoor gerechtigd om de rechtszaak ter zake waarvan het griffierecht verschuldigd is of zal worden, niet aan te brengen en/of opdrachtgever niet meer te vertegenwoordigen in die rechtszaak. Opdrachtgever is zich er van bewust dat daardoor zijn aanspraken onherroepelijk verloren kunnen gaan, dan wel hij in de vorderingen van zijn wederpartij veroordeeld kan worden.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN
5.1 De keuze van de door het kan-toor/advocaat/jurist in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het kantoor/ de advocaat/jurist is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van het kantoor/ de advocaat/jurist .
5.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat het kantoor/ de advocaat/jurist ervan uit en bevestigt hij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprake-lijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN
Voor noodzakelijk reizen wordt een tarief van 35 cent per kilometer in rekening gebracht, of de daadwerkelijk gemaakte kosten voor ander vervoer zoals openbaar vervoer, benevens de daarmee gemoeide tijd. Het kantoor of de advocaat/jurist heeft het recht het door hem c.q. haar gehanteerde basisuurtarief en de gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of ander vervoermiddel te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10 %, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de advocaat/jurist ener-zijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 8e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 7: GEGEVENSVERKING EN PRIVACY
7.1 Teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren worden door het kantoor en/of advocaat persoonsgegevens van de opdrachtgever en derden verwerkt. Dit gebeurt, ter uitvoering en in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever, maar ook waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.1 Het kantoor of de advocaat verwerkt deze persoonsgegevens altijd op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de uitwerking daarvan en regels van de Orde van Advocaten.
7.3 Het kantoor en/of de advocaat treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
7.4 De verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van en om uitvoering te geven aan de opdracht tussen opdrachtgever en kantoor.
7.5 Opdrachtgever verleent toestemming voor het verwerken en bewerken van zijn persoonsgegevens, welke geschieden in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 8: OVERIGE ONDER-WERPEN
8.1 Het kantoor heeft een klachten regeling. Een opdrachtgever kan een beroep doen op deze klachtenregeling door een schriftelijke kennisgeving van de klacht aan het kantoor te zenden. De volledige klachtenregeling is op verzoek van de opdrachtgever bij het kantoor verkrijgbaar.
8.2 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de advocaat/jurist is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.